Hormonet – Përkufizimi, funksioni, llojet dhe mite