Paragjykimet: Përkufizimi, llojet, shkaqet dhe eleminimi i tyre